Położenie

Nadleśnictwo Dojlidy położone jest na południowo - zachodnim skraju Puszczy Knyszyńskiej i swym zasięgiem terytorialnym obejmuje obszary wokół miasta Białystok, ograniczone od południa i zachodu szerokim łukiem rzeki Narew.

Historia

Lasy obecnej Puszczy Knyszyńskiej zamieszkiwane były od dawna, o czym mogą świadczyć ślady działalności człowieka z okresu ok. 4000 lat p.n.e., takie jak kopalnia krzemienia w obecnym rezerwacie „Krzemianka”. Tereny te można jednak uznać za praktycznie niezamieszkałe do XVI w. Przyczyną takiego stanu rzeczy było sąsiedztwo wojowniczych plemion Jaćwingów a później Zakonu Krzyżackiego, których łupieżcze wyprawy niweczyły próby osadnictwa na tym terenie. Puszcza Knyszyńska, stanowiąca do tego czasu prywatną własność Radziwiłłów została podarowana królowi Zygmuntowi I i weszła w skład tzw. dóbr królewskich.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.