Lista aktualności Lista aktualności

Kontakty i procedura postępowania

Nadleśnictwo Dojlidy pełni też nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Białostockiego w poszczególnych gminach: Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Zabłudów, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Supraśl, Wasilków.

Procedura dotycząca pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Powiatu Białostockiego

Krok 1. Ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok należy pobrać dokument – zawiadomienie o zamiarze pozyskania drewna (wydawany nieodpłatnie). W przypadku, gdy las jest we współwłasności na zawiadomieniu niezbędne są podpisy wszystkich współwłaścicieli potwierdzające zgodę na pozyskanie drewna.
Zawiadomienie nie uprawnia do rozpoczęcia prac i pozyskania drewna, jest jedynie
informacją o własności lasu.

Krok 2. Należy skontaktować się z odpowiedzialnym terytorialnie podleśniczym pełniącym nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa celem ustalenia planu przebiegu prac oraz okazać posiadane zawiadomienie o zamiarze pozyskania drewna.

Jeśli las objęty jest uproszczonym planem urządzenia lasu (UPUL), zwykle zabieg realizowany jest zgodnie z przewidzianymi wskazówkami.

W przypadku gdy las nie jest objęty UPUL bądź plan ten jest już nieważny, podleśniczy na gruncie dokonuje oględzin i określa rodzaj zabiegu do wykonania oraz możliwą do pozyskania masę drewna. Na podstawie tego sporządza wniosek do Starostwa Powiatowego w Białymstoku w celu uzyskania Decyzji określającej zadania właściciela lasu. Po otrzymaniu Decyzji właściciel może rozpocząć pozyskanie drewna.  

Krok 3. Po zakończeniu prac, właściciel zawiadamia podleśniczego o wykonanym zabiegu. Podleśniczy cechuje pozyskane drewno i wystawia właścicielowi lasu Świadectwo legalności pozyskania drewna. 

Świadectwo legalności pozyskania drewna stanowi, że właściciel pozyskał drewno zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o lasach.

W przypadku, gdy właściciel lasu nie przestrzega ww. przepisów, naraża się na odpowiedzialność za wykroczenie

  • z art. 158 kodeksu wykroczeń Bezprawne pozyskiwanie drewna z lasu przez właściciela lub posiadacza, który stanowi:

§ 1. Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się przepadek pozyskanego drewna.

  • z art.  66b Wprowadzanie do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna lub produktów z drewna

Kto, wbrew zakazowi określonemu w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 995/2010, wprowadza do obrotu nielegalnie pozyskane drewno lub produkty z drewna, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 20 000 zł do 500 000 zł.

Wykaz obrębów ewidencyjnych objętych nadzorem w poszczególnych gminach >>> plik do pobrania

Krzysztof Kamieński - tel. 570 948 126
na terenie gmin:
Juchnowiec Kościelny
Suraż
Turośń Kościelna
Zabłudów (obr. Halickie, Kuriany, Skrybicze)
Dawid Nowicki - tel. 570 948 127
na terenie gmin:
Choroszcz
Dobrzyniewo Duże
Supraśl
Wasilków