Wydawca treści Wydawca treści

organizacja

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśnictwem jednoosobowo kieruje Nadleśniczy.

W skład Nadleśnictwa wchodzą:

 • dwa obręby: Dojlidy i Katrynka, z 12 leśnictwami, 
 • posterunek Straży Leśnej.

Podział na leśnictwa:

 1. Mostek
 2. Rybniki
 3. Ponikła
 4. Szaciły
 5. Katrynka
 6. Krasny Las
 7. Zielona
 8. Antoniuk
 9. Solnicki Las
 10. Suraż
 11. Majówka
 12. Orzechówka

Zakres kompetencji pracowników Nadleśnictwa Dojlidy:

Nadleśniczy

Nadleśniczy kieruje nadleśnictwem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. Nadleśniczy reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych w zakresie swojego działania – jest to związane z bezpośrednim zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa, jakim są lasy, grunty i inne nieruchomości i ruchomości (m.in. zawiera umowy sprzedaży, dzierżawy lub najmu).

Zastępca Nadleśniczego

Zastępca Nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej, pracą leśniczych i i podporządkowanych mu stanowisk.

Główny Księgowy

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych nadleśnictwa.

Inżynier Nadzoru

Inżynier nadzoru sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania czynności gospodarczej w nadleśnictwie, w tym wydaje zalecenia pokontrolne.

Sekretarz

Sekretarz kieruje działem administracyjno-gospodarczym i jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, odpowiada za realizację zadań wynikających ze stosowania Ustawy „Prawo zamówień publicznych" – zamówienie robót, dostaw i usług w Nadleśnictwie Dojlidy.

Dział Gospodarki Leśnej

Do zadań działu należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z  planowaniem zadań rzeczowych, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie: nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, z ochroną przyrody wynikających z Ustawy o ochronie przyrody oraz innych działów zagospodarowania lasu; użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów, udostępnianiem lasu oraz z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w zakresie powierzonym przez starostę.

Dział Finansowo - Księgowy

Do zadań działu finansowo-księgowego należy w szczególności obsługa finansowo-księgowa biura Nadleśnictwa.

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Zadaniem działu administracyjno-gospodarczego jest: prowadzenie całokształtu spraw związanych z pełną obsługą administracyjną oraz gospodarki magazynowej nadleśnictwa, prowadzenie poczty elektronicznej tj. odbieranie i wysyłanie dokumentów, prowadzenie spraw dotyczących gospodarki lokalowej i mieszkaniowej, administrowanie nieruchomościami i wyposażeniem nadleśnictwa oraz prowadzenie spraw inwestycyjno-remontowych.

Specjalista ds. pracowniczych

Specjalista ds. pracowniczych prowadzi całość spraw kadrowych i obsługi socjalnej pracowników.

Specjalista ds. bhp i lasów nadzorowanych

Specjalista ds.  bhp i lasów nadzorowanych prowadzi całość spraw bhp i w tym zakresie podlega nadleśniczemu oraz sprawy lasów nadzorowanych pod bezpośrednim kierownictwem zastępcy nadleśniczego.

Leśniczy

Leśniczy bezpośrednio kieruje leśnictwem.
Do zadań leśniczego należy całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwie, za którą ponosi pełną odpowiedzialność. Wykonuje również zadania związane z ochroną przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczaniem, korzystając z uprawnień określonych w Ustawie o lasach.

Podleśniczy

Podleśniczowie przydzieleni do leśnictwa podlegają bezpośrednio leśniczemu. W zakresie ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego mają za zadanie pomagać leśniczemu.

Straż Leśna

Do obowiązków posterunku Straży Leśnej należy zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz ochrona innych składników mienia nadleśnictwa.