Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja leśna

Nadleśnictwo Dojlidy, w oparciu o Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 9 maja 2003r w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa przedstawia poniżej zasady organizacji spotkań edukacyjnych na terenie nadleśnictwa.

Poniższe zasady mają na celu zagwarantowanie uczestnikom spotkań odpowiednich warunków do nauki, rzetelnej informacji, a przede wszystkim bezpieczeństwa.

1. W ramach organizowanych na swoim terenie spotkań edukacyjnych Nadleśnictwo zobowiązuje się do:

  • merytorycznego przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem dostępnych pomocy edukacyjnych,
  • wskazania i udostępnienia miejsca do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych i rekreacyjnych oraz zaplecza sanitarnego,
  • poinformowania uczestników spotkania o zasadach pobytu na terenach leśnych (ewentualnych zagrożeniach) oraz udzielenia niezbędnego instruktażu BHP i ppoż.. w stosunku do miejsc pobytu i prowadzenia zajęć.

2. Placówka oświatowa lub inna instytucja zobowiązuje się do:

  • uzgodnienia z przedstawicielem nadleśnictwa terminu  i warunków pobytu przed przybyciem do nadleśnictwa oraz przygotowania uczestników do spotkania,
  • zapewnienia nadzoru upoważnionych do tego osób nad uczestnikami spotkania i współpracy  dydaktycznej w zakresie realizacji tematyki spotkania, 
  • zapewnienia nadzoru z zakresu BHP nad uczestnikami spotkania przez osobę posiadającą  wiedzę i umiejętności do udzielania pierwszej pomocy oraz środki do jej udzielenia (apteczka),
  • przedstawiciel grupy potwierdzi na piśmie (Oświadczenia) przygotowanie grupy na podstawie wcześniejszych uzgodnień i fakt udzielenia instruktażu.

3. Nadleśnictwo może niezwłocznie odwołać lub zawiesić spotkanie edukacyjne  jeśli wystąpią na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu i zdrowiu uczestników.

Wszystkie zainteresowane współpracą placówki oświatowe lub inne instytucje prosimy o zapoznanie się załączonym poniżej wzorem porozumienia i oświadczenia.