Wydawca treści Wydawca treści

Kontakty i procedura postępowania

Nadleśnictwo Dojlidy na mocy Porozumienia z Prezydentem Miasta Białegostoku (w myśl art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach) pełni nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta Białystok.

Procedura dotycząca pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Miasta Białystok

Krok 1. Z Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przy ul. Branickiego 13, 15-085 Białystok należy pobrać dokument - Uproszczony wypis z Ewidencji Gruntów.

Wypis nie uprawnia do rozpoczęcia prac i pozyskania drewna, jest jedynie informacją o własności lasu.

Krok 2. Należy skontaktować się z odpowiedzialnym terytorialnie podleśniczym pełniącym nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa celem ustalenia planu przebiegu prac oraz okazać posiadany uproszczony wypis z Ewidencji Gruntów.

Jeśli las objęty jest uproszczonym planem urządzenia lasu (UPUL), zwykle zabieg realizowany jest zgodnie z przewidzianymi wskazówkami.

W przypadku gdy las nie jest objęty uproszczonym planem urządzenia lasu bądź plan ten jest już nieważny, podleśniczy na gruncie dokonuje oględzin i określa rodzaj zabiegu do wykonania oraz możliwą do pozyskania masę drewna. Na podstawie tego sporządza wniosek do Prezydenta Miasta Białegostoku w celu uzyskania Decyzji określającej zadania właściciela lasu. Po otrzymaniu Decyzji właściciel może rozpocząć pozyskanie drewna.  

Krok 3. Po zakończeniu prac, właściciel zawiadamia podleśniczego o wykonanym zabiegu. Podleśniczy cechuje pozyskane drewno i wystawia właścicielowi lasu Świadectwo legalności pozyskania drewna.  

Świadectwo legalności pozyskania drewna stanowi, że właściciel pozyskał drewno zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o lasach.

W przypadku, gdy właściciel lasu nie przestrzega ww. przepisów, naraża się na odpowiedzialność za wykroczenie

  • z art. 158 kodeksu wykroczeń Bezprawne pozyskiwanie drewna z lasu przez właściciela lub posiadacza, który stanowi:

§ 1. Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się przepadek pozyskanego drewna.

  • z art.  66b Wprowadzanie do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna lub produktów z drewna

Kto, wbrew zakazowi określonemu w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 995/2010, wprowadza do obrotu nielegalnie pozyskane drewno lub produkty z drewna, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 20 000 zł do 500 000 zł.

 

Gmina

Obręb ewidencyjny

Imię i nazwisko pracownika, kontakt

 Białystok

1- Bacieczki
2- Wysoki Stoczek
4- Starosielce Północ
6- Starosielce Południe
7- Ścianka
12- Białostoczek Południe
13- Białostoczek Północ
14-Pietrasze
15-Bagnówka
23- Zawady

Dawid Nowicki

tel. 570948 127

dawid.nowicki@bialystok.lasy.gov.pl 

 Białystok

10-Mickiewicza
18-Pieczurki
19-Skorupy
21- Dojlidy
22- Krywlany
24- Dojlidy Górne

25- Zagórki

Krzysztof Kamieński
tel. 570 948 126

krzysztof.kamienski@bialystok.lasy.gov.pl

 

 

Od 01 stycznia 2019r. Nadleśnictwo Dojlidy pełni nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Białostockiego w poszczególnych gminach: Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Zabłudów, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Supraśl, Wasilków.

Procedura dotycząca pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Powiatu Białostockiego

Krok 1. Ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok należy pobrać dokument – zawiadomienie o zamiarze pozyskania drewna (wydawany nieodpłatnie). W przypadku, gdy las jest we współwłasności na zawiadomieniu niezbędne są podpisy wszystkich współwłaścicieli potwierdzające zgodę na pozyskanie drewna.
Zawiadomienie nie uprawnia do rozpoczęcia prac i pozyskania drewna, jest jedynie
informacją o własności lasu.

Krok 2. Należy skontaktować się z odpowiedzialnym terytorialnie podleśniczym pełniącym nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa celem ustalenia planu przebiegu prac oraz okazać posiadane zawiadomienie o zamiarze pozyskania drewna.

Jeśli las objęty jest uproszczonym planem urządzenia lasu (UPUL), zwykle zabieg realizowany jest zgodnie z przewidzianymi wskazówkami.

W przypadku gdy las nie jest objęty UPUL bądź plan ten jest już nieważny, podleśniczy na gruncie dokonuje oględzin i określa rodzaj zabiegu do wykonania oraz możliwą do pozyskania masę drewna. Na podstawie tego sporządza wniosek do Starostwa Powiatowego w Białymstoku w celu uzyskania Decyzji określającej zadania właściciela lasu. Po otrzymaniu Decyzji właściciel może rozpocząć pozyskanie drewna.  

Krok 3. Po zakończeniu prac, właściciel zawiadamia podleśniczego o wykonanym zabiegu. Podleśniczy cechuje pozyskane drewno i wystawia właścicielowi lasu Świadectwo legalności pozyskania drewna. 

Świadectwo legalności pozyskania drewna stanowi, że właściciel pozyskał drewno zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o lasach.

W przypadku, gdy właściciel lasu nie przestrzega ww. przepisów, naraża się na odpowiedzialność za wykroczenie

  • z art. 158 kodeksu wykroczeń Bezprawne pozyskiwanie drewna z lasu przez właściciela lub posiadacza, który stanowi:

§ 1. Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się przepadek pozyskanego drewna.

  • z art.  66b Wprowadzanie do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna lub produktów z drewna

Kto, wbrew zakazowi określonemu w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 995/2010, wprowadza do obrotu nielegalnie pozyskane drewno lub produkty z drewna, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 20 000 zł do 500 000 zł.

Wykaz obrębów ewidencyjnych objętych nadzorem w poszczególnych gminach >>> plik do pobrania

Krzysztof Kamieński - tel. 570 948 126
na terenie gmin:
Juchnowiec Kościelny
Suraż
Turośń Kościelna
Zabłudów (obr. Halickie, Kuriany, Skrybicze)
Dawid Nowicki - tel. 570 948 127
na terenie gmin:
Choroszcz
Dobrzyniewo Duże
Supraśl
Wasilków