Wydawca treści Wydawca treści

nadzór nad lasami niepaństowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa od 01.01.2017r. nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa prowadzi Starosta powiatu białostockiego.

W sprawach dotyczących pozyskania drewna należy kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, pok. 5.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

 • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
 • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
 • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
 • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
 • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Powierzony nadzór obejmuje następujące czynności:

1. Lustrację stanu lasów oraz ocenę zgodności wykonanych przez właścicieli lasów prac związanych z gospodarką leśną w oparciu o:

 • przepisy ustawy o lasach,
 • uproszczone plany urządzania lasu, decyzje starosty zatwierdzające inwentaryzację stanu lasów,
 • decyzje ustalające obowiązek wykonania przez właścicieli lasów zadań gospodarczych.

2. Wnioskowanie do Starosty o wydawanie decyzji administracyjnych nakazujących właścicielom lasów wykonanie obowiązków określonych w ustawie o lasach:

 • w art. 9 - dotyczącym powszechnej ochrony lasów,
 • w art. 13 - dotyczącym trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania.

3. Kontrola wykonania przez właścicieli lasów obowiązków wynikających z decyzji.
4. Cechowanie drewna oraz wystawianie dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania.

Obowiązki właścicieli lasów wynikające z ustawy o lasach:

I. Trwałe utrzymanie lasów i zapewnienie ciągłości ich użytkowania, a w szczególności:
1. zachowanie w lasach roślinności leśnej,
2. ponowne wprowadzenie roślinności leśnej w lasach w okresie 5 lat od usunięcia drzewostanu,
3. pielęgnowanie i ochrona lasu,
4. przebudowa drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej,
5. racjonalne użytkowania lasu poprzez:

 • pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu,
 • pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.

II. Kształtowanie równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenie naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności:
1. wykonywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów,
2. zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych,
3. ochrona gleby i wód leśnych.