Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dojlidy w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę gruntów rolnych.

 1. Przedmiotem przetargu są grunty wyszczególnione w załączonej tabeli (Wykaz gruntów do wydzierżawienia).
 2. Grunty te przeznaczone są do użytkowania rolniczego.
 3. Cena wywoławcza wynosi 472,36 zł netto za 1 ha rocznie, niezależnie od klasy gruntu i rodzaju użytku.
 4. Proponowana wysokość czynszu nie może być równa lub niższa od cenywywoławczej.
 5. W przypadku gruntów położonych na obszarach Natura 2000, dla których zostały określone zadania ochronne w planach zadań ochronnych, szczegółowy sposób gospodarowania zostanie określony w zapisach umowy dzierżawy.
 6. Czynsz będzie płatny w okresach rocznych za dany rok z góry w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez Nadleśnictwo.
 7. Dzierżawca ma obowiązek zapłaty podatku rolnego za dzierżawione grunty do właściwego urzędu gminy.
 8. Po przeprowadzonym przetargu zostaną zawarte umowy dzierżawy na czas nieokreślony zgodnie z załączonymi wzorami.
 9. Ustalona w przetargu wysokość czynszu będzie corocznie zwiększana o wysokość wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS.
 10. Oferta winna zawierać dane zgodne z załączonym wzorem (Wzór oferty).
 11. Wzór oferty zostanie umieszczony na stronie internetowej Nadleśnictwa Dojlidy https://dojlidy.bialystok.lasy.gov.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-dojlidy oraz będzie dostępny nieodpłatnie w siedzibie Nadleśnictwa Dojlidy.
 12. Oferty zgodne ze wzorem należy złożyć do 29 grudnia 2022 r. do godziny 15.00.
 13. Oferty muszą być złożone w zaklejonych kopertach, na kopercie należy umieścić imię i nazwisko (nazwę) oraz adres oferenta, a także napis: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych".
 14. Oferty przesłane pocztą muszą fizycznie dotrzeć do Nadleśnictwa najpóźniej w terminie określonym powyżej.
 15. Oferty złożone po terminie będą odsyłane bez otwierania.
 16. Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Dojlidy lub wysłać pocztą na adres: Al.1000-lecia P.P. 75, 15-111 Białystok
 17. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od ostatecznej daty składania ofert. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Dojlidy.
 18. Najwyższa zaoferowana kwota czynszu dzierżawnego jest jedynym kryterium wyboru ofert.
 19. W przypadku złożenia na jedną powierzchnię dwóch lub więcej jednakowych ofert, zostanie przeprowadzona licytacja ustna. O terminie licytacji oferenci zostaną powiadomieni oddzielnym pismem.
 20. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 21. Ogłaszający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.
 22. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Pani Luiza Antowska
  tel. 85 743 68 75 wew. 33 lub 570 948 128.