Wydawca treści Wydawca treści

rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwat "Antoniuk"
Rok utworzenia: 1995
Powierzchnia: 70,07 ha
Leśnictwo: Antoniuk

Celem ochronnym rezerwatu jest zachowanie fragmentu lasu odznaczającego się stosunkowo wysokim stopniem naturalności i znacznym zróżnicowaniem szaty roślinnej zawierającej w swym składzie charakterystyczne dla Wysoczyzny Białostockiej zbiorowiska leśne oraz szereg rzadkich, w tym kilka podlegających ochronie prawnej roślin. Do cennych elementów rezerwatu należy zaliczyć również źródliska z charakterystyczną roślinnością.
Rzeźba terenu rezerwatu jest dość urozmaicona. Główne formy powstały w wyniku działania lodowca (zlodowacenie środkowopolskie). Wzniesienie morenowe i powstałe w okresie późniejszym wydmy zajmują znaczną powierzchnię rezerwatu. Występuje tu również nisza wytopiskowa o długości około 800 m oraz misy i rynny deflacyjne. Różnice poziomów wynoszą 29 m przy średniej wysokości równej 135 m n.p.m.

Rezerwat "Las Cieliczański"
Rok utworzenia: 1991
Powierzchnia: 370,58 ha
Leśnictwo: Krasny Las

Rezerwat położony jest w Nadleśnictwie Dojlidy, Leśnictwie Krasny Las (130,60 ha) oraz Nadleśnictwie Żednia, Leśnictwie Cieliczanka (239,98 ha). Rezerwat został utworzony w celu zachowania zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym głównie grądów z rzadkim wiązem górskim. Występują tu strumienie zasilane licznymi źródliskami w otoczeniu lasów łęgowych, zatorfione obniżenia terenu porośnięte olszami oraz wyniesienia morenowe ze zbiorowiskami grądowymi.
Na terenie rezerwatu występuje co najmniej 20 gatunków roślin podlegających ochronie prawnej.
Do roślin podlegających ochronie ścisłej należą: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, naparstnica zwyczajna, orlik pospolity, zawilec wielkokwiatowy, pełnik europejski, amika górska, turówka wonna, tajęża jednostronna, storczyk plamisty, widłak wroniec, widłak jałowcowaty, gnieźnik leśny.

Rezerwat "Kulikówka"
Rok utworzenia: 1987
Powierzchnia: 10,88 ha
Leśnictwo: Szaciły

Rezerwat został ustanowiony w celu ochrony i zachowania fragmentów łęgów w Puszczy Knyszyńskiej z obfitym stanowiskiem pióropusznika strusiego (Matteucia struthiopteris). Pióropusznik strusi występuje tu w dwóch rozdzielonych od siebie stanowiskach. Pierwsze z nich znajduje się nad brzegami strumienia na glebach mineralnych, pod rozrzedzonym drzewostanem olszowym. Drugie stanowisko występuje w zakolach strumienia.
Obszar rezerwatu leży w dorzeczu Narwi, w zlewni rzeki Kulikówki. Woda gruntowa w zależności od pory roku zalega na głębokości 60-120 cm. W południowo-wschodniej części rezerwatu w pobliżu gruntów wsi Kozińce występują dwa wydajne, czynne przez cały rok, źródła wód podziemnych, które dodatkowo podnoszą walory rezerwatu.