Wydawca treści Wydawca treści

obszary natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Na terenie Nadleśnictwa Dojlidy wyznaczone są następujące obszary Natura 2000:

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 "Puszcza Knyszyńska"

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 "Bagienna Dolina Narwii"

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 "Dolina Górnej Narwii"

Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk Natura 2000 "Ostoja Knyszyńska"

Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk Natura 2000 "Ostoja w Dolinie Górnej Narwii"