Wydawca treści Wydawca treści

lasy nadleśnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa Dojlidy znajduje się ponad 16 tys. ha lasów. Tutejsi leśnicy opiekują się także 11 tys. ha lasów prywatnych.

Obszar Nadleśnictwa Dojlidy leży w dorzeczu Narwi, na wysoczyźnie wznoszącej się przeciętnie na wysokości 150 – 170 m n.p.m.  Lasy Nadleśnictwa położone są głównie na utworach polodowcowych. Teren charakteryzuje się rozległymi obszarami płaskimi o niewielkich różnicach wysokości, na których miejscami występują niewielkie wzniesienia, z reguły o łagodnych stokach. Obszar ten przechyla się stopniowo na południe i zachód w kierunku doliny rzeki Narwi. Północna część terenu nadleśnictwa (od wysokości miasta Białystok) charakteryzuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą pochodzenia glacjalnego. W tym krajobrazie występują duże wzniesienia o zróżnicowanym pochodzeniu i morfologii, głównie wzgórza i tarasy kemowe, ozy oraz pagórki fluwioglacjalne.  Jedno z takich wzniesień, zwane „Góry Leńce" (193 m n.p.m.), stanowi najwyższy punkt nadleśnictwa.

Pod względem budowy geologicznej teren Nadleśnictwa Dojlidy jest również bardzo zróżnicowany. Jest to częściowo obszar akumulacji lodowcowej, moreny dennej i czołowej, a częściowo usypisk sandrowych. Znajdują się tu najczęściej piaski zwałowe i wodnolodowcowe na przemian z płatami glin zwałowych. W lokalnych zagłębieniach oraz w dolinach rzek zalegają torfy i fragmentarycznie piaski rzeczne.

Dominującymi typami siedliskowymi w Nadleśnictwie Dojlidy są bory mieszane świeże i lasy mieszane świeże. Z glebami żyznymi łączą się siedliska lasowe o bogatej szacie roślinnej. Siedliska borowe są uboższe i skład biocenozy jest tu skromniejszy. Na wszystkich siedliskach borowych dominują drzewostany z panującą sosną. Również na siedliskach lasowych świeżych zdecydowanie przeważają drzewostany sosnowe, ale udział mają tu też drzewostany z dębem, również z domieszką brzozy, osiki, lipy, świerku.

Teren nadleśnictwa odznacza się bogactwem flory wśród której wiele gatunków podlega ochronie całkowitej lub częściowej. Do gatunków najczęściej spotykanych należą: wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, tajęża jednostronna, lilia złotogłów, widłak wroniec, gnidosz królewski. Istnieją tu również miejsca rozrodu i regularnego przebywania bielika, włochatki i orlika krzykliwego.