Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego nadleśnictwa

Nazwa stanowiska: Główny księgowy

Wymagania formalne

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Ukończone 21 lat.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 4. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek.
 6. Stan zdrowia, który pozwala na zatrudnienie na stanowisku objętym postepowaniem rekrutacyjnym.

 Wymagania obligatoryjne

 1. Wykształcenie wyższe o profilu: rachunkowość, finanse, ekonomia lub pokrewne.
 2. Minimum 4 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego lub na stanowisku związanym z księgowością i finansami.
 3. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa bilansowego  i podatkowego, a w szczególności ustawy o podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

 

Wymagania  fakultatywne

 1. Studia podyplomowe, uzyskane licencje i uprawnienia branżowe.
 2. Znajomość ustawy o lasach, statutu PGL LP oraz zasad gospodarki finansowej Lasów Państwowych.

Oczekiwania wobec kandydata

Kandydat do pracy na stanowisku Głównego księgowego nadleśnictwa powinien posiadać umiejętność kierowania zespołem, decyzyjność, umiejętności analityczne i planistyczne oraz takie cechy osobowości, jak: komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków oraz wykazywać chęć samodoskonalenia i ciągłego pogłębiania wiedzy.

Opis czynności wykonywanych na stanowisku - zakres ważniejszych zadań

 1. Koordynowanie i kierowanie pracą Działu finansowo- księgowego.
 2. Rozliczanie i ewidencja kosztów działalności jednostki, prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami finansowymi nadleśnictwa.
 3. Sporządzanie sprawozdań finansowych, rocznych i okresowych planów finansowo- gospodarczych.
 4. Analiza sprawozdań finansowo – księgowych i bilansów w szczególności z zakresu uzyskanych przychodów, kosztów, wyniku, inwestycji, zatrudnienia i wynagrodzeń - na podstawie prowadzonych analiz dostarczanie danych niezbędnych do planowania działalności oraz podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych.
 5. Organizowanie i sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie podległych stanowisk, dokumentacji finansowo- gospodarczej i deklaracji podatkowych.
 6. Obsługa sprawozdawczości GUS.

Wymagane dokumenty

 

 1. List motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem.
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - załącznik nr 1
 6. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP – załącznik nr 2
 7. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 3
 8. Oświadczenie kandydata dotyczące spełnienia wymagań formalnych – załącznik nr 4
 9. Do oferty mogą zostać dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne winny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie wykraczającym poza informacje wymagane w myśl ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy w procesie rekrutacji na stanowisko głównego księgowego nadleśnictwa prowadzonym przez Nadleśnictwo Dojlidy” oraz  być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia  10 listopada 2022 roku do godziny 15:00:

- osobiście – w zamkniętej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Dojlidy, Aleja Tysiąclecia P.P. 75, 15-111 Białystok, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 15:00,

- pocztą elektroniczną – na adres mailowy dojlidy@bialystok.lasy.gov.pl,

- pocztą tradycyjną – na adres: Nadleśnictwa Dojlidy, Aleja Tysiąclecia P.P. 75, 15-111 Białystok.

 

Każda z form przesłania ofert powinna być opatrzona dopiskiem: ”Nabór na stanowisko głównego księgowego nadleśnictwa”.

Dokumenty przesłane pocztą tradycyjną, które wpłyną po terminie (decyduje data wpływu dokumentów do nadleśnictwa) nie będą przyjęte do postepowania rekrutacyjnego i bez otwierania kopert zostaną odesłane na adres korespondencji kandydata.

Szczegółowe informacje oraz załączniki do ogłoszenia znajdują się w poniżej zamieszczonych plikach do pobrania.