Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dojlidy w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę gruntów rolnych.

 1. Przedmiotem przetargu są grunty wyszczególnione w załączonej tabeli (Wykaz gruntów do wydzierżawienia).
 2. Grunty te przeznaczone są do użytkowania rolniczego.
 3. Cena wywoławcza wynosi 472,36 zł netto za 1 ha rocznie, niezależnie od klasy gruntu i rodzaju użytku.
 4. Proponowana wysokość czynszu nie może być równa lub niższa od cenywywoławczej.
 5. W przypadku gruntów położonych na obszarach Natura 2000, dla których zostały określone zadania ochronne w planach zadań ochronnych, szczegółowy sposób gospodarowania zostanie określony w zapisach umowy dzierżawy.
 6. Czynsz będzie płatny w okresach rocznych za dany rok z góry w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez Nadleśnictwo.
 7. Dzierżawca ma obowiązek zapłaty podatku rolnego za dzierżawione grunty do właściwego urzędu gminy.
 8. Po przeprowadzonym przetargu zostaną zawarte umowy dzierżawy na czas nieokreślony zgodnie z załączonymi wzorami.
 9. Ustalona w przetargu wysokość czynszu będzie corocznie zwiększana o wysokość wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS.
 10. Oferta winna zawierać dane zgodne z załączonym wzorem (Wzór oferty).
 11. Wzór oferty zostanie umieszczony na stronie internetowej Nadleśnictwa Dojlidy https://dojlidy.bialystok.lasy.gov.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-dojlidy oraz będzie dostępny nieodpłatnie w siedzibie Nadleśnictwa Dojlidy.
 12. Oferty zgodne ze wzorem należy złożyć do 29 grudnia 2022 r. do godziny 15.00.
 13. Oferty muszą być złożone w zaklejonych kopertach, na kopercie należy umieścić imię i nazwisko (nazwę) oraz adres oferenta, a także napis: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych".
 14. Oferty przesłane pocztą muszą fizycznie dotrzeć do Nadleśnictwa najpóźniej w terminie określonym powyżej.
 15. Oferty złożone po terminie będą odsyłane bez otwierania.
 16. Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Dojlidy lub wysłać pocztą na adres: Al.1000-lecia P.P. 75, 15-111 Białystok
 17. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od ostatecznej daty składania ofert. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Dojlidy.
 18. Najwyższa zaoferowana kwota czynszu dzierżawnego jest jedynym kryterium wyboru ofert.
 19. W przypadku złożenia na jedną powierzchnię dwóch lub więcej jednakowych ofert, zostanie przeprowadzona licytacja ustna. O terminie licytacji oferenci zostaną powiadomieni oddzielnym pismem.
 20. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 21. Ogłaszający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.
 22. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Pani Luiza Antowska
  tel. 85 743 68 75 wew. 33 lub 570 948 128.

RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Nadleśnictwo Dojlidy pragnie wyjaśnić podstawowe kwestie RODO.

 1. Co to jest RODO - skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
 2. Kto to jest Administrator Danych – jest to „Nadleśnictwo Dojlidy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 75 15-111 Białystok tel.: 85 743 68 75 e-mail: dojlidy@bialystok.lasy.gov.pl Nadleśnictwo Dojlidy zwane dalej „Nadleśnictwem” w szczególności przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z ustawą z dnia 21 września 1991 r. o Lasach. Prowadzi działalność administracyjną, gospodarkę leśną w zakresie hodowli, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania drewna oraz pozostałą działalność związana z gospodarką leśną. Prowadzi także działalność socjalno-bytową, edukacyjną i inwestycyjną.
 3. Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną.
 4. Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 5. Mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem e-mail: dojlidy@bialystok.lasy.gov.pl w celu zapewnienia stosowania przepisów RODO.
 6. Źródło danych osobowych – w większości sytuacji Nadleśnictwo pozyskuje dane od osoby, której dane dotyczą.
 7. Rodzaje, kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Nadleśnictwo - dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe w szczególności do celów:
 1. zatrudnienia,
 2. rachunkowości oraz ze względów podatkowych,
 3. realizacji umów cywilnoprawnych,
 4. prowadzenia postepowań o udzielenie zamówień publicznych,
 5. korespondencji służbowej,
 6. współpracy z klientami i kontrahentami,
 7. gospodarki leśnej i edukacji,
 8. zwalczania przestępstw i wykroczeń leśnych,
 9. łowieckich,
 10. audiowizualnych, w tym nagrań związanych z zabezpieczeniem mienia, majątku oraz osób znajdujących się na terenach Nadleśnictwa.
 1. Jeśli będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystania Państwa danych (w tym wobec profilowania). Jeżeli, w opisanej sytuacji, wniosą Państwo sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.
 2. Przewidywani Odbiorcy danych:
 1. dostawcy usług prawnych i doradczych,
 2. dostawcy usług informatycznych i usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowe,
 3. portale społecznościowe, z których Nadleśnictwo korzysta,
 4. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe,
 5. inne podmioty z którymi Nadleśnictwo realizuje zadania na podstawie umów cywilnoprawnych,
 1. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej - Nadleśnictwo może w szczególnych sytuacjach (Facebook) przekazywać dane osobowe, tylko tym podmiotom, które przystąpiły do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy Państwem (np. USA) a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
 2. Czas przetwarzania danych osobowychNadleśnictwo ma obowiązek przechowywać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z innymi szczególnymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.  
 3. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Nadleśnictwo - przysługuje Państwu prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
 1. Urząd Ochrony Danych Osobowych - organ nadzorujący zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, do którego mogą Państwo wnieść skargę.
 2. Fakultatywność czy obligatoryjności przetwarzania danych - Nadleśnictwo w szczególności przetwarza dane osobowe w celach ustawowych, zawarcia i realizacji umowy. W nielicznych sytuacjach dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – dobrowolność. 
 3. Zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu - Nadleśnictwo może przetwarzać Państwa dane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na zaproponowaniu Państwu usług dopasowanych, do Państwa potrzeb, lecz decyzje wiążące nie muszą być zautomatyzowane.

 

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Klient, Kontrahent (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) Nadleśnictwa jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie praw wynikających z RODO, w formie elektronicznej lub bezpośrednio w siedzibie Nadleśnictwa zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 1. W ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania żądania.
 2. W ciągu 90 dni, licząc od dnia otrzymania żądania o ile żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter.
 3. Nadleśnictwo udziela Państwu odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub elektronicznie na wskazany we wniosku adres e-mail.
 4. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Nadleśnictwem pod adresem e-mail: dojlidy@bialystok.lasy.gov.pl

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)