Lista aktualności Lista aktualności

Czy leśnicy faktycznie tną jak chcą?

W  przestrzeni publicznej możemy spotkać negatywne opinie na temat prowadzonej przez leśników gospodarki leśnej. Najwięcej emocji wzbudza wycinanie drzew. Osobom postronnym, niemającym pełnej wiedzy na temat zasad gospodarowania w lasach, „wycinka drzew” to niedopuszczalna ingerencja w środowisko i bezpardonowa eksploatacja społecznego dobra. Zapewne niejedna osoba zastanawia się przez kogo i na jakiej podstawie podejmowane są decyzje, które lasy przeznaczone są do cięć i ile drewna można z nich pozyskać.  Nieliczni zdają sobie sprawę, że wszystkie działania leśników obwarowane są odpowiednimi przepisami prawa.

W  wielu wypowiedziach wybrzmiewa fałszywy pogląd, „że leśnicy tną, jak chcą”, że mogą robić w lesie wszystko, że wychodząc rano do pracy wycinają drzewa, gdzie popadnie kierując się wyłącznie chęcią zysku . Pozwólcie sobie zatem wyjaśnić o co w tym wszystkim chodzi.

Skąd leśnicy wiedzą, że właśnie dany fragment lasu, w danym czasie jest przeznaczony do pielęgnacji lub wycięcia i odnowienia?

Takie informacje wynikają wprost z podstawowego dokumentu wykonawczego „Planu Urządzenia Lasu” (=PUL). Co on zawiera i dlaczego jest tak ważny?

PUL opracowany jest dla każdego nadleśnictwa raz na 10 lat przez specjalistyczne jednostki zewnętrzne spoza struktur Lasów Państwowych. Po wnikliwej inwentaryzacji i ocenie lasów oraz konsultacjach z udziałem społeczeństwa, PUL zatwierdzany jest decyzją Ministra Środowiska. Od tej pory na nim i wskazówkach oraz zaleceniach w nim zawartych opiera się codzienna działalność leśników.

Wskazówki, w tym  m.in. odnoszące się do cięć, wynikają z potrzeby wykonania określonego zabiegu w konkretnym miejscu ale również z ogólnego stanu lasów w całym nadleśnictwie czyli na kilkunastu tysiącach hektarów.

PUL zawiera bardzo szczegółowy opis i ocenę stanu lasów w tym zestawienia dot. budowy, wieku, składu gatunkowego, stanu zdrowotnego naszych drzewostanów, mapy, analizę gospodarki leśnej za miniony okres i cel gospodarowania w kolejnym 10-leciu. Osiągnięcie założonego celu bazuje na zadaniach planowanych do wykonania w konkretnych lokalizacjach. Do zadań tych należą m.in. zalesienia, odnowienia lasu, pielęgnacja, ochrona lasu, ochrona przyrody ale również wycinanie drzew i co za tym idzie, pozyskanie drewna.

Należy podkreślić, że minister decyzją, zatwierdza ilość m3 drewna możliwą do pozyskania w danym 10-leciu. Żadne nadleśnictwo nie może pozyskać więcej, niż określa decyzja ministra. Przekroczenie tej ilości jest niedopuszczalne i byłoby złamaniem decyzji oraz przepisów Ustawy o lasach. Samo wykonanie planowych cięć jest zaś obligatoryjne – konieczny do realizacji obowiązek załogi nadleśnictwa, podobnie jak odnowienia, pielęgnacja oraz ochrona lasu.

PUL i jego realizacja ma zapewnić pełną i zrównoważoną reprezentacje lasów we wszystkich fazach rozwojowych – od młodnika po starodrzew. Przewiduje się w nim ciągłą przemianę pokoleń. Pozyskany surowiec zaspokaja zapotrzebowanie społeczeństwa na drewno i wyroby z niego tj.: drewniane elementy konstrukcyjne np. dachów naszych domów, meble, stolarkę okienną i drzwiową, podłogi, schody, sklejkę i  papier itp. Coraz częściej stawiamy na ekologię, a drewno doskonale wpisuje się w te trendy. Jest supersurowcem, naturalnym, ekologicznym i odnawialnym.